Lista aktualności Lista aktualności

NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Bolewice informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach, zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nadleśnictwo Bolewice zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Zachęcamy do składania ofert, które każdorazowo będą rozpatrywane indywidualnie.
Oferta powinna zawierać:

- oznaczenie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia wg danych z ewidencji gruntów i budynków,
- numer księgi wieczystej,
- sugerowaną cenę sprzedaży.

OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ LASU LUB GRUNTU PROSZONE SĄ O KONTAKT
Z NADLEŚNICTWEM BOLEWICE tel. (61) 4411766
Oferty można składać:
- pisemnie w biurze Nadleśnictwa Bolewice w dni robocze w godz. 7.30– 15.30
- elektronicznie na adres: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl