Asset Publisher Asset Publisher

Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Bolewice informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

Szanowni Państwo!

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice z siedzibą w Bolewicach przy ul. Świebodzińskiej 9, 64-305 Bolewice, tel.: +48 61 44 11 766, adres e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub

telefonicznie +48 91 432 87 12

Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
  z przepisów regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej (w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) oraz informacji o  środowisku
  (w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); ogólną podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
  z
  zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz  dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
  i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody
(art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych
i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych;
 2. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 3. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi;
 2. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

                                                                                                               Administrator

PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU WPŁYNIĘCIA DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ BEZ OGŁOSZENIA O NABORZE

Informacje ogólne

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:

1) przetwarzane w celu zaproszenia osoby aplikującej na rozmowę w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub

2) niszczone bez informowania osoby aplikującej.

 

 


Informacje o mnitoringu wizyjnym i polityce prywatności

     Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice z siedzibą przy ul. Świebodzińskiej 9, w Bolewicach (kod pocztowy: 64-305 Bolewice), tel.: +48 61 44 11 766, adres e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)

2. Monitoring wizyjny prowadzony jest za pomocą systemu kamer zainstalowanych w biurze Nadleśnictwa Bolewice a stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na szkodę.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy, b) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Monitoringiem wizyjnym objęte jest następujące otoczenie i pomieszczenia siedziby Nadleśnictwa Bolewice: a. główna brama wjazdowa, b. parking i plac wokół biura, c. wejście do biura, d. klatka schodowa, e. sekretariat Nadleśnictwa f. serwerownia, g. wejście do PAD i Straży Leśnej oraz obszary leśne Nadleśnictwa Bolewice.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz. Kamery nie rejestrują dźwięku.

6. Zebrane dane osobowe, mogą być przekazywane na żądanie organu publicznego, upoważnionego z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ czynnościami.

7. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie przekazywał ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9. Informuję, iż Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora: a. dostępu do własnych danych osobowych; b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz do ich przenoszenia.

10. Informuję o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

12. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

13. Czynności prowadzone przez Straż Leśną obejmujące utrwalanie obrazu do celów zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, prowadzone są na zasadach odrębnych.