Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy (PPK) został utworzono w 1986 roku.  W 1992 roku dokonano korekty granic Parku i otuliny rozbijając Park na dwie enklawy.

Obszar PPK jest chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Park składa się z dwóch oddzielnych kompleksów połączonych i otoczonych strefą ochronną. Większy z nich, zachodni, o powierzchni 10250 ha, rozciąga się na obszarze od miejscowości Trzciel na południu do wsi Rokitno i Lubikowo na północnym zachodzie. Jest to kompleks o nazwie „Rynna Jezior Pszczewskich" Drugi, wschodni – zajmujący powierzchnie 1970 ha, rozciąga się nad rzeka Kamionka miedzy wsiami Lewice i Kamionna. Nosi on nazwę „Dolina rzeki Kamionki". Ogólna powierzchnia PPK wynosi 12220 ha, natomiast powierzchnia otuliny – 33080 ha.

Lasy w powiązaniu z licznymi jeziorami stanowią główny walor krajobrazowy i rekreacyjny obszaru PPK i otuliny.

Szata roślinna Parku reprezentowana jest przez różne typy fitocenoz leśnych i nieleśnych. Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego zanotowano jak dotąd występowanie 88 zespołów i zbiorowisk roślinnych.

Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 804 gatunków roślin naczyniowych, w tym 26 gatunków objętych jest ochrona ścisłą, a 18 ochrona częściową.

Bogactwo fauny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego obejmuje liczne gatunki kręgowców i bezkręgowców. Na terenie Parku lub w jego otulinie stwierdzono występowanie 50 gatunków ssaków, co stanowi prawie 50% fauny krajowej. Spośród zaobserwowanych gatunków ssaków najcenniejszymi są: nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina, mroczek pozłocisty, borowiaczek. Gatunki te z terenów Polski wykazywane są szczególnie rzadko, dlatego znalazły się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt".

Na terenie Parku gniazduje 127 gatunków, a gniazdowanie 9 kolejnych jest prawdopodobne. Do najciekawszych i najważniejszych ptaków w skali Parku oraz regionu i kraju należą: kormoran, bąk, baczek, czapla siwa, bocian czarny, gęgawa, gągoł, trzmielojad, kania czara, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, samotnik, podróżniczek, muchołówka mała i wąsatka.