Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bolewice leży w południowo-wschodniej części RDLP w Szczecinie

Graniczy z sześcioma nadleśnictwami (Trzciel, Międzychód, Sieraków, Grodzisk, Pniewy, Wolsztyn) leżącymi w trzech regionalnych dyrekcjach lasów państwowych.
Lasy nadleśnictwa położone są na terenie województw: wielkopolskiego i lubuskiego w powiatach: nowotomyskim, międzychodzkim i międzyrzeckim.

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa obejmuje blisko 31 tys. ha.

Nadleśnictwo składa się z jednego Obrębu Bolewice, w ramach którego wyodrębniono 11 leśnictw.


Pod względem geomorfologicznym Nadleśnictwo Bolewice położone jest zasadniczo na dwóch dużych obszarach, do których przylegają dwa mniejsze. Pierwszym z nich jest rozległa, pofalowana równina sandrowa, zajmująca część północną nadleśnictwa. Zamknięta jest ona od zachodu rynną polodowcową jezior trzcielskich. W części środkowej i południowej nadleśnictwa występuje drugi obszar – płaska równina sandrowa. Obie formy oddzielają kemy. Charakterystyczne dla tych obszarów są piaszczyste i żwirowe pokrywy dość znacznej miąższości.


Obszar całego nadleśnictwa zalicza się do obszarów nizinnych. Wysokości względne zawierają się w przedziale od 48,5 m n.p.m. na poziomie rzeki Kamionki do 131,3 m n.p.m. w oddziale nr 216 obrębu Bolewice. Układ punktów wysokościowych na terenie nadleśnictwa jest bardzo charakterystyczny. Najwyższe punkty to kulminacje kemów, moren i wydm śródlądowych. Najniższe to lustra wód jezior polodowcowych i dno doliny Kamionki. Mimo znacznych różnic wysokości pomiędzy najwyższym i najniższym punktem wynoszących 82 m, teren nadleśnictwa jest w większości równy.


Na terenie nadleśnictwa występuje znaczna ilość zbiorników wodnych. Zlokalizowane są one głównie w zachodniej jego części, w rynnie polodowcowej. Otwarte zbiorniki wodne mają pozytywny wpływ na regulację stosunków wodnych. Duża ilość jezior powoduje wytworzenie się charakterystycznego klimatu pojezierza, który w okresach suszy poprzez zwiększanie wilgotności powietrza łagodzi jej negatywny wpływ na ekosystemy, w tym drzewostany. Ponadto odgrywają olbrzymią rolę w retencji wody.


Na współczesny charakter szaty roślinnej, jej skład gatunkowy i rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych największy wpływ miały zjawiska, które zachodziły na tych ziemiach w ostatnich okresach czwartorzędu, w późnym plejstocenie i holocenie.
Zdjęcie paproci.Lasy stanowią dominującą formację roślinną w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
Obecnie najliczniejszą grupę stanowią gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie, najpospolitsze obecnie: sosna, brzoza, dęby, lipa, grab, klon zwyczajny, jesion, oraz zdecydowana większość roślin zielnych. Na gruntach Nadleśnictwa Bolewice zlokalizowano 40 gatunków roślin i grzybów chronionych, w tym: 30 objętych ochroną ścisłą oraz 10 ochroną częściową.


Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie bobra europejskiego, wydry, mroczków, nocków, karlików, borowca wielkiego, gacka brunatnego i mopka. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, puszczyka, kanię czarną, pszczołojada  i naszą dumę – bielika.
Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, żmija, zaskroniec, złów błotny. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, grzebiuszki, ropuchy.