Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.


Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są dwa specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) i jeden obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO):

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Rynna Jezior Obrzańskich" PLH 080002 i „Dolina Kamionki" PLH 300031.

Obszary te pokrywają się niemal całkowicie z dwoma enklawami Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Główny walor krajobrazowy i rekreacyjny tego obszaru stanowią lasy w powiązaniu z licznymi jeziorami.
Szata roślinna na tym terenie reprezentowana jest przez różne typy fitocenoz leśnych i nieleśnych. Zanotowano jak dotąd występowanie 88 zespołów i zbiorowisk roślinnych.
Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 804 gatunków roślin naczyniowych, w tym 26 gatunków objętych jest ochrona ścisłą, a 18 ochrona częściową.

Dla obszarów Natura 2000 sporządza się plany zadań ochronnych, w celu utrzymania oraz przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt ,dla których  ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Wykaz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry"

Obszar ten pokrywa się niemal w całości z (SOO) „Rynna Jezior Obrzańskich" i południowo-zachodnią enklawą Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Na terenie tego obszaru gniazduje 127 gatunków, a gniazdowanie 9 kolejnych jest prawdopodobne. Do najciekawszych i najważniejszych ptaków w skali regionu i kraju należą: kormoran, bąk, baczek, czapla siwa, bocian czarny, gęgawa, gągoł, trzmielojad, kania czara, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, samotnik, podróżniczek, muchołówka mała i wąsatka.