Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Dolina Kamionki"

Rok utworzenia: 2004r.
Powierzchnia: 59,18 ha
Leśnictwo: Papiernia

Rozporządzeniem Nr 30/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2004 r. uznano za rezerwat przyrody pod nazwa „Dolina Kamionki" obszar o powierzchni 59,18 ha (powierzchnia leśna 56,40 ha) położony w gminie Międzychód, w powiecie międzychodzkim województwa wielkopolskiego. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, a zarządca Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Bolewice. Jest to rezerwat florystyczny.

Rezerwat obejmuje oddziały: 4 c-g, i, j, m-r, 5 a, 7 a, b, f, g, 8 a-d – o łącznej powierzchni –59,18 ha. Został utworzony w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów związanych z dolina rzeki Kamionki wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin.

Rezerwat obejmuje fragment doliny Kamionki o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Na dnie doliny występują różnorodne zespoły roślinności łąkowej i szuwarowej. Obok nich wykształcają się olszyny i płaty zarośli wierzbowych, będące głównym typami roślinności rezerwatu. Zachodnie zbocza doliny porastają lasy gradowe z dużym udziałem buka (4 okazy buka uznane za pomniki przyrody).

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie kilkunastu gatunków chronionych, m.in. cisa pospolitego. Odnotowano tu stanowisko pełnika europejskiego i storczyków. Badania florystyczne wykazały występowanie 258 gatunków roślin naczyniowych, w tym 13 chronionych i 10 rzadko spotykanych. Wyróżniono 12 zespołów roślinnych: 6 zespołów szuwarowych i 3 zespoły łąkowe oraz 3 zbiorowiska leśne.