Asset Publisher Asset Publisher

Udział w projekcie adaptacji nizinnej

 

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Flaga Uni Europejskiej

 

Projekt pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Zakres działań Nadleśnictwa Bolewice w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej

Nazwa inwestycji: Mała retencja nizinna- gromadzenie wody dla fauny kompleksu leśnego Mokrzyzny.

Sposób realizacji zadania: Budowa zastawki drewnianej na rowie leśnym wraz z częściowym pogłębieniem rowu (urządzenie melioracji szczegółowej) o piętrzeniu od 0,30 do 0,50m oraz odcinkowe poszerzenie ww. rowu leśnego mające na celu stworzenie warunków prawidłowego egzystowania w systemie płazów i gadów poprzez spowolnienie odpływu wody i spiętrzenie przepływającego obok cieku wodnego.

Warunki przyrodnicze na obszarze oddziaływania projektu: miejsce planowanego działania znajduje się w centralnej części kompleksu leśnego o pow. ok. 600 ha zwanego "Mokrzyznami" z uwagi na tradycyjnie występujący na tym terenie wysoki poziom wód. Na kompleks leśny składają się głównie drzewostany liściaste: kwaśne i żyzne buczyny, grądy oraz olsy. Typ siedliskowy lasu dla tego obszaru został oznaczony jako LW (las wilgotny). Jednak w ostatniej dekadzie z uwagi na panujące susze na całym obszarze można zaobserwować braki wody. Najbardziej dotkliwie odczuwają to występujące tu liczne gatunki fauny w tym płazy gady i ptaki.

Celem planowanej inwestycji jest odtworzenie właściwych stosunków wodnych oraz poprawa warunków hydrologicznych na tym terenie.

Wartość wydatków kwalifikowalnych - 59.456,78 zł

Źródło finansowania - fundusze UE oraz środki własne Lasów Państwowych.


Realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków NFOŚiGW

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nadleśnictwo Bolewice dzięki środkom uzyskanym z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zrealizowało przedsięwzięcie pn. "Rozwój bazy szkółkarskiej w Nadleśnictwie Bolewice na potrzeby renaturalizacji (przebudowy) ekosystemów leśnych i zalesień".

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowany został II etap inwestycji: "Modernizacjia systemu nawadniającego" na szkółce leśnej.

Wartość przedsięwzięcia - 0,8 mln pln

Dotacja NFOŚiGW          - 0,4 mln pln